Acesee AVHN25P200 - 2MPix zewnętrzna kamera IP - 1080p FullHD - PoE - IR 25m - 3.6mm
Zobacz wideo

Acesee AVHN25P200 2MPix zewnętrzna kamera IP

Cena:308,13 zł

Produkt dostępny » wysyłamy w 1 dzień

dostawa już od 13 zł  »  Zobacz sposoby dostawy

Największe zalety produktu:

 • przetwornik 2.4 MPix CMOS 1/2.8'' IMX222 firmy Sony
 • wysoka rozdzielczość Full HD - 1920*1080
 • zaawansowany procesor sygnałowy DSP DaVinci DM368 firmy TI
 • obiektyw 3,6 mm z filtrem IR i kątem widzenia około 75°
 • wysoka czułość w warunkach słabego oświetlenia
 • kompensacja tylnego oświetlenia BLC
 • automatyczna regulacja wzmocnienia, balansu bieli,
  poziomu czerni, kontrola ekspozycji
 • kompresja H.264, szybkość do 30 kl/s, strumień do 12 Mbps
 • żywe kolory dzięki filtrowi podczerwieni - system IR-cut
 • monitoring w dzień i w nocy - oświetlacz z diodami podczerwieni o zasięgu do 25 m

Czytaj opis  » Sprawdź opinie  » Zobacz podobne  » 


Poproś znajomych o opinie:

 
Opis produktu

Kamera IP do monitoringu zewnętrznego, jak i wewnętrznego

Ka­me­rę wy­po­sa­żo­no w ma­syw­ną obu­do­wę i prze­su­wa­ny da­szek. Pro­dukt jest od­por­ny na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne i wo­do­od­por­ny. Wy­bór wła­ści­wych usta­wień uprasz­cza menu w ję­zy­ku polskim.

kamera zewnetrzna IP

Wykorzystanie kamery IP

Ze wzglę­du na so­lid­ną i wo­do­od­por­ną obu­do­wę ka­me­ra znaj­du­je za­sto­so­wa­nie tam, gdzie wy­ma­ga­ny jest do­zór mie­nia z ze­wnątrz, na przykład:

zastosowanie kamery ip zastosowanie kamery ip

Kamera IP Full HD = rewelacyjnej jakości obraz

Wy­ko­rzy­sta­ny prze­twor­nik re­je­stru­je ob­raz w wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści Full HD 1920x1080. Tak du­ża roz­dziel­czość umoż­li­wia po­więk­sza­nie ob­ra­zu i roz­po­zna­wa­nie osób lub nu­me­rów re­je­stra­cyj­nych pojazdów.

Do­dat­ko­wym plu­sem jest szkla­ny obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny 3,6mm z me­cha­nicz­nym fil­trem pod­czer­wie­ni gwa­ran­tu­ją­cym re­ali­stycz­ne od­da­nie barw. Ustaw rów­nież atry­bu­ty oglą­da­ne­go ob­ra­zu – eks­pe­ry­men­tuj z na­sy­ce­niem, ja­sno­ścią, kon­tra­stem i ostrością.

kamera ip full hd

Kamera IP FullHD 1920*1080 - Nagranie w dzień

Kamera IP FullHD 1920*1080 - Nagranie w dzień
 
 
 

Kamera IP FullHD 1920*1080 - Nagranie w nocy

Kamera IP FullHD 1920*1080 - Nagranie w nocy
 
 
 

Wysokowydajny procesor TI DaVinci i przetwornik Sony Exmor

Za­awan­so­wa­ny pro­ce­sor DM368 se­rii TI DaVinci po­zwa­la na jed­no­cze­sne pod­glą­da­nie, prze­twa­rza­nie i re­je­stro­wa­nie ob­ra­zu z prze­pływ­no­ścią do 12 Mbps. Pro­ce­so­ry se­rii TI Da­Vin­ci ce­chu­ją się du­żo więk­szą sta­bil­no­ścią i wy­daj­no­ścią w po­rów­na­niu z tań­szy­mi, czę­sto sto­so­wa­ny­mi pro­ce­so­ra­mi Hi­Si­li­con. W po­łą­cze­niu z prze­twor­ni­kiem CMOS 1/2.8'' IMX222 fir­my Sony osią­gnię­to urzą­dze­nie o no­wa­tor­skich moż­li­wo­ściach nad­zo­ru ob­ra­zu. Wśród naj­waż­niej­szych mo­że­my wy­mie­nić: au­to­ma­tycz­ną re­gu­la­cję wzmoc­nie­nia, ba­lan­su bie­li, po­zio­mu czer­ni, au­to­ma­tycz­ną kon­tro­lę eks­po­zy­cji, kom­pen­sa­cję tyl­ne­go oświe­tle­nia, a tak­że re­duk­cję szu­mów ob­ra­zu. W do­dat­ku za­sto­so­wa­ny al­go­rytm kom­pre­sji H.264 zna­czą­co zmniej­sza ob­cią­że­nie sie­ci bez utra­ty ja­ko­ści prze­sy­ła­ne­go obrazu.

Sony Texas Instruments

AGC - automatyczna regulacja wzmocnienia

uzyskasz lepszą wydajność w warunkach słabego oświetlenia

agc automatyczna regulacja wzmocnienia agc automatyczna regulacja wzmocnienia

AEC - automatyczna kontrola ekspozycji

oglądasz wyraźny obraz o każdej porze dnia

aec automatyczna kontrola ekspozycji aec automatyczna kontrola ekspozycji aec automatyczna kontrola ekspozycji

AWB - automatyczny balans bieli

otrzymasz obraz z prawidłową reprodukcją barw

awb automatyczny balans bieli awb automatyczny balans bieli

3D-DNR - efektywna redukcja szumów obrazu

w słabych warunkach oświetleniowych zapewnia czystszy i ostrzejszy obraz

3d dnr redukcja szumow obrazu 3d dnr redukcja szumow obrazu

BLC - kompensacja tylnego oświetlenia

prawidłowo oświetlony pierwszy plan pomimo ostrego, tylnego oświetlenia

blc kompensacja tylnego oswietlenia blc kompensacja tylnego oswietlenia

Monitoring z ochroną prywatności

Do­stęp do kon­fi­gu­ra­cji ka­me­ry za­bez­pie­czo­ny jest ha­słem. W sys­te­mie mo­żesz stwo­rzyć kon­ta od­mien­ne­go ro­dza­ju: ad­mi­ni­stra­tor, ope­ra­tor lub gość.

Poza tym w celu ochro­ny pry­wat­no­ści zde­fi­niuj ma­ski ukry­wa­ją­ce ka­wał­ki ob­ra­zu, np. okna lub te­ren sąsiada.

Monitoring i maski prywatności
Monitoring całodobowy

Monitoring także w nocy

Wbu­do­wa­ne dio­dy pod­czer­wie­ni do­świe­tla­ją ob­szar nie­wi­docz­nym dla czło­wie­ka świa­tłem pod­czer­wo­nym. Tym roz­wią­za­niem ka­me­ra re­je­stru­je ob­raz też w ab­so­lut­nej ciem­no­ści i to z wi­docz­no­ścią aż do 25 metrów.

Monitoring na dowolnym urządzeniu

W każ­dej chwi­li mo­żesz pod­pa­trzeć co dzie­je się na mo­ni­to­ro­wa­nym ob­sza­rze. Ob­raz z ka­me­ry mo­żesz śle­dzić na kom­pu­te­rze, lap­to­pie, smart­fo­nie lub ta­ble­cie. Dzię­ki do­dat­ko­wym apli­ka­cjom ob­raz mo­żesz ob­ser­wo­wać na­wet z wie­lu ka­mer równolegle!

Podgląd na smartfonie
Podgląd na smartfonie

Kamera z zasilaniem PoE

Poza zwy­kłym za­si­la­niem 12V, ka­me­ra mo­że być za­si­la­na przez PoE. Wy­ko­rzy­sta­nie PoE li­kwi­du­je po­trze­bę wy­ko­rzy­sty­wa­nia tra­dy­cyj­nych za­si­la­czy i do­pro­wa­dza­nia na­pię­cia sie­cio­we­go 230V w ob­szar mon­ta­żu ka­mer. Dzię­ki temu do każ­dej ka­me­ry do­pro­wa­dzo­ny jest wy­łącz­nie je­den ka­bel „skręt­ka” któ­rym trans­mi­to­wa­ny jest ob­raz oraz za­si­la­nie. W za­leż­no­ści od za­kre­su sys­te­mu mo­ni­to­rin­gu źró­dłem za­si­la­nia mo­że być za­si­lacz PoE, switch PoE lub re­je­stra­tor PoE zgod­ny ze stan­dar­dem 802.3af. Przykład podłączenia:

Kamera IP z zasilaniem PoE
Kamera IP z ONVIF

Kamera IP zgodna ze standardem ONVIF

Ka­me­ra jest zgod­na z naj­po­pu­lar­niej­szym stan­dar­dem ONVIF 2.4. Wsku­tek tego współ­dzia­ła z urzą­dze­nia­mi wie­lu firm umoż­li­wia­jąc roz­bu­do­wę już ist­nie­ją­cych sys­te­mów mo­ni­to­rin­gu. Ka­me­ra dzia­ła m.in. z re­je­stra­to­ra­mi BCS, Kenik, AVTECH itp.

Standard ONVIF

Podgląd obrazu w jakimkolwiek zakamarku świata!

wystarczy mieć dostęp do internetu i przeglądarkę internetową

Podgląd przez IE

Zaawansowane ustawienia w języku polskim!

Ustawienia w języku polskim

W komplecie dostaniesz oprogramowanie umożliwiające:

 • nadzorowanie do 64 kamer w tym samym czasie
 • precyzyjne nagrywanie wg planu dnia
 • komfortowe odtwarzanie nagrań
nadzorowanie do 64 kamer

A co więcej, kamera współpracuje z oprogramowaniem innych firm. Oto przykłady:

 • Bezpłatne oprogramowanie ONVIF Device Manager
Darmowe oprogramowanie ONVIF Device Manager
 • Zaawansowane oprogramowanie Axxon Next
  bezpłatna polska wersja dla 16 kamer!
Zaawansowane oprogramowanie Axxon Next
Rozbudowane oprogramowanie Axxon Next
 • i wiele podobnych programów pracujących ze strumieniami RTSP lub standardem ONVIF

Kamera działa z programami na smartfony i tablety

urządzenia mobilne z Androidem, plus iPad i iPhone

Monitoring na smartfonie i tablecie
Monitoring na urządzeniach mobilnych

Specyfikacja techniczna:

Model kameryAVHN25P200
Przetwornik obrazu2.4 MPix CMOS 1/2.8'' IMX222 firmy Sony
Procesor DSPDaVinci DM368 firmy TI
Rozdzielczość max.1920*1080
Ilość klatek/s max.30 kl/s
Przepływność max.12 000 kbps
Migawka1/1-1/10000Sec
Czułość~0.1Lux
Obiektyw3.6mm z mechanicznym filtrem IR
Oświetlacz IR30 diód IR, widoczność w nocy do 25 metrów
Dźwięknie
Standard ethernetRJ-45 (10/100Base-T)
Obsługiwane protokołyIPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS, ONVIF 2.4, P2P
Kompresja obrazuH.264/JPEG, nagrywanie filmów w formacie AVI
Ustawienia obrazujasność, kontrast, balans bieli, nasycenie, ostrość, odbicie lustrzane pion/poziom
Zaawansowane funkcjemaski prywatności, kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów obrazu, detekcja ruchu
Obudowawodoodporna IP66
WymaganiaMS Windows, Internet Explorer
Temperatura pracy-10°C - +50°C
Wilgotność pracyRH95% Max
ZasilanieDC 12V±10% 1A lub PoE 802.3af
Wymiary142(W)x68(H)x66(D)mm
Waga0.5kg
Kamera IP AVHN25P200 - Zawartość zestawu

W zestawie otrzymasz:

 • kamerę
 • kołki montażowe
 • najnowsze oprogramowanie
 • fakturę VAT lub paragon
 • instrukcję w języku polskim
 • gwarancję na 12 miesięcy
 • wsparcie techniczne
 • serwis pogwarancyjny

Kamera sprzedawana jest bez zasilacza, ponieważ może być zasilana przez PoE 802.3af lub zasilacz 12V. Możesz dokupić zasilacz PoE, switch PoE lub standardowy zasilacz 12V - zapłacisz raz za wysyłkę!

Zadaj nam pytanie

Zawsze jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

 
Cechy
 • Rozdzielczość obrazu 2 MPix (1080p)
 • Typ obudowy Tubowa
 • Zasięg IR 20-39 m
 • Obsługa kart pamięci Nie
 • Rejestracja dźwięku Nie
 • Obiektyw Stałoogniskowy
 • Kamera obrotowa Nie
 • WiFi Nie
 • Zasilanie PoE Tak
 
Komentarze

Produkt jeszcze nie był komentowany przez klientów.

Napisz swoją recenzję

Acesee AVHN25P200 - 2MPix zewnętrzna kamera IP - 1080p FullHD - PoE - IR 25m - 3.6mm
Acesee AVHN25P200 - 2MPix zewnętrzna kamera IP - 1080p FullHD - PoE - IR 25m - 3.6mm
 • przetwornik 2.4 MPix CMOS 1/2.8'' IMX222 firmy Sony
 • wysoka rozdzielczość Full HD - 1920*1080
 • zaawansowany procesor sygnałowy DSP DaVinci DM368 firmy TI
 • obiektyw 3,6 mm z filtrem IR i kątem widzenia około 75°
 • wysoka czułość w warunkach słabego oświetlenia
 • kompensacja tylnego oświetlenia BLC
 • automatyczna regulacja wzmocnienia, balansu bieli,
  poziomu czerni, kontrola ekspozycji
 • kompresja H.264, szybkość do 30 kl/s, strumień do 12 Mbps
 • żywe kolory dzięki filtrowi podczerwieni - system IR-cut
 • monitoring w dzień i w nocy - oświetlacz z diodami podczerwieni o zasięgu do 25 m

Napisz swoją recenzję

Akcesoria

Inne produkty w tej samej kategorii

Inni kupili również