Dericam H502W - 1MPix obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi - 720p HD - karta SD
Zobacz wideo

Dericam H502W 1MPix obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi

Największe zalety produktu:

 • żywe kolory dzięki filtrowi IR
 • kamera obrotowa - szeroki obszar obserwacji
 • kamera z rejestratorem - zapis na kartę SD do 32GB
 • monitoring z dźwiękiem - kamera z wbudowanym mikrofonem
 • kamera z nagrywaniem w dzień i w nocy - 11 diod podczerwieni
 • przetwornik CMOS o wysokiej rozdzielczości HD 720p (1280x720)
 • czujnik ruchu - nagrywanie po detekcji i powiadomienie na e-mail
 • działa ze sprzętem i oprogramowaniem innych firm (standard ONVIF)

Czytaj opis  » Sprawdź opinie  » Zobacz podobne  » 

Poproś znajomych o opinie:

 
Opis produktu
Bezprzewodowy monitoring dzieci

Jak kontrolować najmłodszego członka rodziny bez ciągłego zaglądania do jego sypialni?

To pro­ste! War­to po­sta­wić na sku­tecz­ny i spraw­dzo­ny mo­ni­to­ring. To naj­tań­szy i naj­lep­szy spo­sób, aby zdo­być pew­ność, że dziec­ko bawi się lub śpi bez­piecz­nie. Zainteresowany?

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Kamera obrotowa IP

Zobacz, co się dzieje dookoła

Kamera obrotowa idealnie nadaje się do monitoringu wnętrz.

Mon­taż jest nie­zwy­kle pro­sty i do­ko­nasz go sa­mo­dziel­nie lub po pro­stu po­sta­wisz urzą­dze­nie na szaf­ce czy pół­ce. Do­dat­ko­wym atu­tem jest menu w ję­zy­ku pol­skim i es­te­tycz­ny wy­gląd. Ca­łość za­pro­jek­to­wa­no w taki spo­sób, że moż­li­we jest zdal­ne ob­ra­ca­nie ka­me­rą w po­zio­mie o 270° i w pio­nie o 120°. Tak sze­ro­ki ob­szar ob­ser­wa­cji jest zin­te­gro­wa­ny z funk­cją pa­tro­lu, czy­li au­to­ma­tycz­ne­go ob­ra­ca­nia się urzą­dze­nia z kon­fi­gu­ro­wal­ną prędkością.

Monitoring przez smartfona

Prezentacja kamery Dericam H502W

Prezentacja kamery Dericam H502W
 
 
 
Kamera obrotowa IP WiFi

Przewodowo czy bezprzewodowo?

Dericam H502W za­pro­jek­to­wa­no jako ka­me­rę bez­prze­wo­do­wą WiFi, choć mo­żesz też pod­łą­czyć ją za po­mo­cą ka­bli – wy­bór na­le­ży do Cie­bie. I nie mu­sisz oba­wiać się też o zbyt wol­ny in­ter­net. Dzię­ki kon­fi­gu­ro­wal­nej roz­dziel­czo­ści, zmien­nej ja­ko­ści ob­ra­zu i moż­li­wo­ści zmia­ny licz­by kla­tek na se­kun­dę, mo­żesz do­sto­so­wać dzia­ła­nie ka­me­ry do swo­ich in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb i moż­li­wo­ści transferu.

Jak ustawienia będą wyglądały u Ciebie?

Obrotowa kamera HD Kamera HD

Żywe i naturalne kolory na nagraniach

Bezpieczeństwo wiąże się z...

...do­brą ja­ko­ścią ob­ra­zu! Na­by­wa­jąc ten mo­del ka­me­ry HD, mo­żesz być pe­wien, że otrzy­masz ob­raz naj­wyż­szej ja­ko­ści. Me­ga­pik­se­lo­wy prze­twor­nik CMOS o wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści HD 720p (1280x720) i szyb­ko­ści 30 kla­tek na se­kun­dę oraz szkla­ny obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny 3.6 mm z dzien­nym fil­trem pod­czer­wie­ni (sys­tem IR-CUT) to nie tyl­ko na­sy­co­ny ko­lo­ra­mi, ale tak­że na­tu­ral­ny ob­raz. Do­dat­ko­wo mo­żesz do­sto­so­wać pa­ra­me­try ta­kie, jak kon­trast, bar­wa czy na­sy­ce­nie ob­ra­zu, a za­sto­so­wa­nie kom­pre­sji H.264 po­zwa­li od­cią­żyć sieć bez utra­ty jakości.

Monitoring na dowolnym urządzeniu

Obraz tam, gdzie Ty

Nie musisz być w domu czy garażu, aby wiedzieć, co się w nim dzieje.

Dzię­ki mo­bil­nym roz­wią­za­niom, mo­żesz pod­glą­dać ob­raz re­je­stro­wa­ny przez ka­me­rę IP w do­wol­nym za­kąt­ku świa­ta! Wy­star­czy, że bę­dziesz po­sia­dał pod­sta­wo­wy sprzęt – kom­pu­ter, lap­top, te­le­fon ko­mór­ko­wy lub ta­blet, prze­glą­dar­kę in­ter­ne­to­wą (choć­by Chro­me, IE, Fi­re­fox) oraz do­stęp do sie­ci. Do­dat­ko­wo, dzię­ki do­łą­czo­nym apli­ka­cjom, ob­raz bę­dziesz mógł pod­glą­dać nie z jed­nej, lecz na­wet ze 100 ka­mer jednocześnie!

Łącz kamery i przeglądaj wszystko w jednym oknie.

Kamera z czujnikiem ruchu

Wykrywanie ruchu

Przed­sta­wio­na ka­me­ra bez­prze­wo­do­wa jest wy­po­sa­żo­na w peł­ni kon­fi­gu­ro­wal­ny pro­gra­mo­wy czuj­nik ru­chu. De­tek­cja, zgod­nie z Two­imi po­trze­ba­mi, mo­że dzia­łać za­rów­no ca­łą do­bę, jak i tyl­ko w wy­bra­nych po­rach. Sam wy­bie­rasz ob­szar, w któ­rym de­tek­cja ma być ak­tyw­na i usta­wiasz czu­łość, dzię­ki cze­mu nie otrzy­mu­jesz fał­szy­wych alarmów.

Kamera z czujnikiem ruchu

A co się dzieje po wykryciu ruchu?

Je­steś na­tych­miast in­for­mo­wa­ny! Na wska­za­ny przez Cie­bie ad­res e-ma­il wy­sy­ła­ne są po­wia­do­mie­nia i zdję­cia. Jed­no­cze­śnie ka­me­ra roz­po­czy­na na­gry­wa­nie fil­mu z dźwię­kiem na kar­tę lu­b/i na kom­pu­ter, wy­sy­ła też zdję­cia do wska­za­ne­go fol­de­ru na ser­wer FTP. Do­dat­ko­wo dzia­łać za­czy­na alarm HTTP i po­wia­do­mio­ny zo­sta­je usta­lo­ny ser­wer alarmowy.

To nie tylko oszczędność miejsca na dysku czy serwerze, ale również Twojego czasu na odnalezienie ważnych nagrań!

Kamera z nagrywaniem

Bez drogich zakupów

Kamera rejestruje obraz bezpośrednio na kartę SD

Ka­me­ra wspie­ra kar­ty SD o po­jem­no­ści do 32 GB (ku­pisz w dzia­le ak­ce­so­ria). Wy­ko­rzy­sta­nie kar­ty SD wy­eli­mi­nu­je ko­niecz­ność za­ku­pu do­dat­ko­wych re­je­stra­to­rów, apli­ka­cji czy też dys­ków sieciowych.

A rachunki?

Ofe­ro­wa­na przez nas ka­me­ra na­gry­wa rów­nież wte­dy, gdy kom­pu­ter jest wyłączony.

Nagrywanie na kartę SD

Zaoszczędzisz nie tylko na prądzie, ale również... swoich nerwach!

Kamera z rejestratorem

Nagrywaj kiedy chcesz

Pro­dukt umoż­li­wia na­gry­wa­nie na kar­tę SD lub dysk w dwóch wa­rian­tach: bez­po­śred­nio po wy­kry­ciu ru­chu, jak i zgod­nie z har­mo­no­gra­mem. W każ­dym przy­pad­ku film mo­że być ozna­ko­wa­ny da­tą i go­dzi­ną. Do­dat­ko­wo urzą­dze­nie tak za­pro­jek­to­wa­no, że po­szcze­gól­ne na­gra­nia są dzie­lo­ne na se­kwen­cje. Taki za­bieg uła­twi To­bie od­na­le­zie­nie in­te­re­su­ją­cych Cię in­for­ma­cji, któ­re od­twa­rzać bę­dziesz mógł bez­po­śred­nio z kar­ty lub też po­brać w for­mie pli­ków. Nie mu­sisz też mar­twić się o miej­sce – urzą­dze­nie usu­wa naj­star­sze pli­ki i w ich miej­sce za­pi­su­je nowe.

Kamera z nagrywaniem w dzień i w nocy

Co widać w ciemnościach?

Ta bezprzewodowa kamera WiFi widzi całą dobę.

Ka­me­rę wy­po­sa­żo­no w 11 diod pod­czer­wie­ni. To one od­po­wie­dzial­ne są za pra­wi­dło­we oświe­tla­nie obiek­tów nie­wi­docz­nym dla czło­wie­ka świa­tłem pod­czer­wo­nym. Dzię­ki temu moż­li­we jest mo­ni­to­ro­wa­nie w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści i to z wi­docz­no­ścią wy­no­szą­cą do 10 metrów.

Monitoring w nocy
Kamera z mikrofonem

Zobaczysz i usłyszysz

Urzą­dza­nie zo­sta­ło za­pro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, że nie tyl­ko zo­ba­czysz, co się dzie­je w po­miesz­cze­niu, ale rów­nież usły­szysz. Moż­li­wość skon­fi­gu­ro­wa­nia tych funk­cji zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi po­zwa­li To­bie na uzy­ska­nie naj­lep­sze­go re­zul­ta­tu. Do­dat­ko­wo masz moż­li­wość pod­łą­cze­nia do urzą­dze­nia gło­śni­ków i ko­mu­ni­ka­cji dwu­stron­nej (dla przy­kła­du wy­da­wa­nie po­le­ceń przez operatora)

Darmowy DDNS

Jak łączysz się z siecią?

Nie­za­leż­nie od tego, z usług ja­kie­go do­staw­cy in­ter­ne­tu ko­rzy­stasz, na­by­wa­jąc ka­me­rę IP otrzy­mu­jesz dar­mo­wy ad­res DDNS i iden­ty­fi­ka­tor P2P. Ten pierw­szy spraw­dzi się wów­czas, gdy ka­me­ra łą­czy się z sie­cią za po­mo­cą zmien­ne­go IP (ta­ki do­star­cza­ny jest mię­dzy in­ny­mi przez Neo­stra­dę, UPC, Mul­ti­me­dia czy Ne­tię). Iden­ty­fi­ka­tor P2P przy­da się To­bie, gdy ko­rzy­stasz z osie­dlo­wej sie­ci lub łą­czysz się za po­mo­cą in­ter­ne­tu mo­bil­ne­go. Za ich po­mo­cą bę­dziesz mógł nie tyl­ko za­in­sta­lo­wać ka­me­rę w do­wol­nej sie­ci, jak rów­nież uzy­skać do niej do­stęp z do­wol­ne­go miejsca.

Kamera Onvif

Szeroki wybór zewnętrznych aplikacji

Ofe­ro­wa­na przez nas ka­me­ra bez­prze­wo­do­wa to no­wo­cze­sne urzą­dze­nie. Bez pro­ble­mu po­łą­czysz ją z in­ny­mi apli­ka­cja­mi i sys­te­ma­mi, w tym rów­nież z sys­te­mem in­te­li­gent­nych bu­dyn­ków „Fi­ba­ro”” oraz udo­stęp­nisz ob­raz na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej. Moż­li­we jest to dzię­ki udo­stęp­nia­niu stru­mie­nia RTSP w czte­rech roz­dziel­czo­ściach (max. 1280x720, H.264) oraz stru­mie­nia ASF i CGI (640x480, MJPEG).

Do­dat­ko­wym atu­tem jest fakt, iż urzą­dze­nie wy­pro­du­ko­wa­no zgod­nie ze stan­dar­dem ONVIF 2.01 gwa­ran­tu­jąc tym sa­mym współ­pra­cę z ka­me­ra­mi i re­je­stra­to­ra­mi innych marek.

Standard Onvif

Rozbuduj swój system monitoringu!

Funkcje i ustawienia kamery Dericam H502W

Funkcje i ustawienia kamery Dericam H502W
 
 
 
Bezpieczny monitoring

Kontrolowany dostęp

Kogo upoważnisz do śledzenia obrazu kamery?

Do wy­bo­ru masz trzy po­zio­my do­stę­pu. Pierw­szy z nich prze­zna­czo­ny jest dla go­ści i po­zwa­la tyl­ko na pod­gląd ob­ra­zu, do dru­gie­go do­stęp ma ope­ra­tor, któ­ry zmie­niać mo­że pa­ra­me­try ob­ra­zu i po­zy­cje ka­me­ry. Trze­ci, któ­ry za­wie­ra peł­ne pra­wa jest za­re­zer­wo­wa­ny dla ad­mi­ni­stra­to­ra. Do­dat­ko­wo urzą­dze­nie dla po­łą­czeń bez­prze­wo­do­wych wspie­ra pro­to­ko­ły bez­pie­czeń­stwa WEP, WPA oraz WPA2.

Kamera time lapse

Cały dzień w kilku zdjęciach

Zapomnij o godzinach poświęconych na przeglądanie obrazów zarejestrowanych przez kamerę.

Na­by­wa­jąc to urzą­dze­nie mo­żesz sko­rzy­stać z tech­ni­ki ti­me­lap­se, czy­li wy­ko­ny­wa­nia zdjęć w okre­ślo­nych od­stę­pach cza­so­wych. Zdję­cia są za­pi­sy­wa­ne w roz­dziel­czo­ści 640x480 na kar­cie pa­mię­ci. Sama funk­cja to wy­go­da, któ­ra po­zwo­li To­bie na zro­bie­nie fil­mów po­klat­ko­wych po­ka­zu­ją­cych ca­ły dzień w za­le­d­wie kilka chwil.

Kamera time lapse

Dostępne dwa kolory:

Kolor kamery: biało-czarny

biało-czarny

Kolor kamery: czarny

czarny

Nagranie z kamery Dericam H502W

Nagranie z kamery Dericam H502W
 
 
 

Nagranie w nocy z kamery Dericam H502W

Nagranie w nocy z kamery Dericam H502W
 
 
 

Monitoring ulicy kamerą Dericam H502W

Monitoring ulicy kamerą Dericam H502W
 
 
 
Zestaw z kamerą IP

Co otrzymasz w zestawie?

W zestawie otrzymasz wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia kamery:

 • Kamera Dericam H502W
 • Zasilacz
 • Kabel sieciowy
 • Uchwyt montażowy
 • Oprogramowanie
 • Instrukcja obsługi

Pamiętaj o dodatkowych akcesoriach!

Galeria zdjęć kamery Dericam H502W

Zobacz więcej zdjęć produktu:

 
Cechy
 • Rozdzielczość obrazu 1 MPix (720p)
 • Typ obudowy Inna
 • Zasięg IR do 9 m
 • Obsługa kart pamięci Tak
 • Rejestracja dźwięku Tak
 • Obiektyw Stałoogniskowy
 • Kamera obrotowa Tak
 • WiFi Tak
 • Zasilanie PoE Nie
 
Komentarze

Produkt jeszcze nie był komentowany przez klientów.

Napisz swoją recenzję

Dericam H502W - 1MPix obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi - 720p HD - karta SD
Dericam H502W - 1MPix obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi - 720p HD - karta SD
 • żywe kolory dzięki filtrowi IR
 • kamera obrotowa - szeroki obszar obserwacji
 • kamera z rejestratorem - zapis na kartę SD do 32GB
 • monitoring z dźwiękiem - kamera z wbudowanym mikrofonem
 • kamera z nagrywaniem w dzień i w nocy - 11 diod podczerwieni
 • przetwornik CMOS o wysokiej rozdzielczości HD 720p (1280x720)
 • czujnik ruchu - nagrywanie po detekcji i powiadomienie na e-mail
 • działa ze sprzętem i oprogramowaniem innych firm (standard ONVIF)

Napisz swoją recenzję

Inne produkty w tej samej kategorii

Inni kupili również