Wanscam JW0018 - obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi - micro SD - 13 LED IR - 300k CMOS
Zobacz wideo

Wanscam JW0018 obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi

Największe zalety produktu:

 • żywe kolory dzięki filtrowi IR
 • przetwornik CMOS o rozdzielczości 640x480
 • kamera obrotowa - szeroki obszar obserwacji
 • kamera z rejestratorem - zapis na kartę micro SD do 32GB
 • monitoring z dźwiękiem - kamera z mikrofonem i głośnikiem
 • kamera z nagrywaniem w dzień i w nocy - 13 diod podczerwieni
 • czujnik ruchu - nagrywanie po detekcji i powiadomienie na e-mail

Czytaj opis  » Sprawdź opinie  » Zobacz podobne  » 

Poproś znajomych o opinie:

 
Opis produktu
Monitoring osób starszych

Obawiasz się o swoich najbliższych mieszkających na drugim końcu miasta?

Do­brze do­bra­na ka­me­ra po­zwo­li To­bie na spraw­dza­nie, co się u nich dzie­je i to bez ko­niecz­no­ści dzwo­nie­nia kil­ka razy dzien­nie. Taki peł­ny mo­ni­to­ring nie­ru­cho­mo­ści jest świet­nym roz­wią­za­niem rów­nież wów­czas, gdy nie masz co­dzien­nej możliwości od­wie­dza­nia swo­ich ro­dzi­ców, czy dziadków.

Postaw na bezpieczeństwo swoich bliskich!

Obrotowa kamera IP

Prosty i szybki montaż w każdym pomieszczeniu

Kamera przeznaczona jest do monitorowania wewnątrz budynku.

Za­pro­jek­to­wa­no ją tak, aby mon­taż był pro­sty i szyb­ki. Dzię­ki nie­wiel­kim roz­mia­rom in­sta­la­cja moż­li­wa jest za­rów­no na sto­le, ścia­nie czy pod su­fi­tem. Do­dat­ko­wym atu­tem jest menu w ję­zy­ku pol­skim umoż­li­wia­ją­ce na­tych­mia­sto­we usta­wie­nie wła­ści­wych pa­ra­me­trów. Ni­ska cena, es­te­tycz­ny wy­gląd i nie­za­wod­ność – mię­dzy in­ny­mi dla­te­go war­to za­ku­pić pre­zen­to­wa­ny mo­del kamery.

Prezentacja kamery Wanscam JW0018

Prezentacja kamery Wanscam JW0018
 
 
 
Wysoka jakość obrazu

Wysoka jakość obrazu

Zapis z monitoringu IP oglądasz w naturalnych kolorach.

Wy­so­ka ja­kość ob­ra­zu jest moż­li­wa dzię­ki za­sto­so­wa­niu no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii. Szkla­ny obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny 3.6 mm i dzien­ny filtr pod­czer­wie­ni (sys­tem IR-CUT) po­zwa­la­ją na mo­ni­to­ro­wa­nie sze­ro­kie­go ob­sza­ru z za­cho­wa­niem ży­wych ko­lo­rów. Urzą­dze­nie wy­po­sa­żo­no w prze­twor­nik CMOS o roz­dziel­czo­ści VGA 640x480 i szyb­ko­ści 25 klatek/s.

Dzięki temu oglądasz rzeczywisty, niezakłócony obraz.

Obrotowa kamera IP WiFi

Obracaj w pionie i poziomie

Kamerę obrotową zaprojektowano z myślą o komforcie i wygodzie.

Urzą­dze­nie mo­żesz do­wol­nie ob­ra­cać o 270° w po­zio­mie i o 90° w pio­nie co umoż­li­wia sze­ro­ki ob­szar ob­ser­wa­cji. W zdal­ny i szyb­ki spo­sób zmie­nisz też punkt ob­ser­wa­cji ka­me­ry, gdyż za­pa­mię­tu­je ona do 16 po­zy­cji. Do­dat­ko­wo mo­del Wan­scam JW0018 wy­po­sa­żo­no w funk­cję pa­tro­lu w pio­nie i po­zio­mie, któ­ra od­po­wia­da za au­to­ma­tycz­ne ob­ra­ca­nie się kamery.

Sterowanie kamerą przez smartfona

Nagranie z kamery Wanscam JW0018

Nagranie z kamery Wanscam JW0018
 
 
 
Kamera z mikrofonem

Zobacz i usłysz

Od teraz nie musisz być u swoich bliskich, aby ich widzieć i wiedzieć, o czym rozmawiają!

Ka­me­ra wy­po­sa­żo­no w mi­kro­fon, dzię­ki cze­mu mo­żesz oglą­dać ob­raz z dźwię­kiem. Wbu­do­wa­ny gło­śnik umoż­li­wia dwu­stron­ną ko­mu­ni­ka­cję i wy­da­wa­nie po­le­ceń przez ope­ra­to­ra urzą­dze­nia. Do­dat­ko­wo, dla po­pra­wy ja­ko­ści lub wy­go­dy, mo­żesz za­in­sta­lo­wać ze­wnętrz­ne gło­śni­ki i mikrofon.

Pozostań w kontakcie z bliskimi przez cały dzień!

Kamera z mikrofonem
Kamera z głośnikiem
Kamera z czujnikiem ruchu

O każdym ruchu zostaniesz poinformowany

Jest to nowoczesne urządzenie wyposażone w programowy czujnik ruchu.

De­tek­cję usta­wiasz z kon­fi­gu­ro­wal­ną czu­ło­ścią i po­zo­sta­wiasz ją ak­tyw­ną przez ca­łą do­bę lub we­dług okre­ślo­ne­go harmonogramu.

Co się dzieje po wykryciu ruchu?

Urzą­dze­nie na­gry­wa film z dźwię­kiem na kom­pu­ter lub kar­tę, wy­sy­ła sto­sow­ne po­wia­do­mie­nie i zdję­cia na po­da­ny przez Cie­bie ad­res e-ma­il lub ser­wer FTP. Ca­ły pro­ces to oszczęd­ność za­rów­no miej­sca, jak i Two­je­go czasu.

W szybki sposób dotrzesz do ważnych dla Ciebie informacji.

Bezprzewodowa kamera WiFi

Z kablami, a może bez?

Pre­zen­to­wa­na ka­me­ra IP dzia­ła bez­prze­wo­do­wo przez sieć WiFi, ale mo­że być też pod­łą­czo­na za po­mo­cą ka­bli. O spo­so­bie jej pod­łą­cze­nia de­cy­du­jesz wy­łącz­nie Ty. Nie mu­sisz też oba­wiać się o zbyt ni­ską prze­pu­sto­wość łą­cza in­ter­ne­to­we­go. Dzię­ki kon­fi­gu­ro­wal­nej roz­dziel­czo­ści i moż­li­wo­ści usta­wie­nia licz­by kla­tek na se­kun­dę, mo­żesz do­sto­so­wać dzia­ła­nie urzą­dze­nia do wła­snych po­trzeb i szyb­ko­ści internetu.

Kamera WiFi

Czy wiesz już na co się zdecydujesz?

Dostępne dwa kolory:

kolor czarny
kolor biały

Konfiguracja kamery Wanscam JW0018

Konfiguracja kamery Wanscam JW0018
 
 
 
Monitoring dowolnym urządzeniem

Skuteczny monitoring znaczy tam, gdzie Ty

Od dziś nie musisz martwić się o swoich najbliższych.

Dzię­ki urzą­dze­niu zo­ba­czysz, co się u nich dzie­je w każ­dym za­kąt­ku świa­ta. Cze­go po­trze­bu­jesz? Jed­ne­go z tych urzą­dzeń: kom­pu­te­ra, lap­to­pa, te­le­fo­nu, ta­ble­tu lub smart­fo­na, prze­glą­dar­ki (Chro­me, IE lub Fi­re­fox) oraz do­stę­pu do sie­ci. Wię­cej niż jed­na ka­me­ra? Łącz do 36 urzą­dzeń i prze­glą­daj ob­raz w jed­nym oknie! Wszyst­ko to moż­li­we jest dzię­ki opro­gra­mo­wa­niu, któ­re otrzy­masz przy za­ku­pie pre­zen­to­wa­nej ka­me­ry bezprzewodowej.

Wspierane przeglądarki
Kamera z nagrywaniem

Oszczędzaj miejsce na dysku

Włączony komputer i wysokie rachunki za prąd?

Mamy roz­wią­za­nie! Je­że­li do­ku­pisz kar­tę mi­cro SD to ob­raz bę­dzie re­je­stro­wa­ny bez­po­śred­nio na nią. Dzię­ki temu nie po­trze­bu­jesz do­dat­ko­wych urzą­dzeń re­je­stru­ją­cych, spe­cja­li­stycz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, czy dys­ków sie­cio­wych. W pro­sty spo­sób za­osz­czę­dzisz czas, pie­nią­dze i bę­dziesz miał pew­ność, że urzą­dze­nie za­pi­su­je wszyst­kie dane.

Kamera z rejestratorem

Kiedy Twoja kamera będzie pracować?

Urzą­dze­nie umoż­li­wia na­gry­wa­nie ob­ra­zu na kar­tę mi­cro SD lub dysk kom­pu­te­ra w spo­sób cią­gły, po wy­kry­ciu ru­chu lub zgod­nie z in­dy­wi­du­al­nym har­mo­no­gra­mem. Na­gra­ny ob­raz mo­że być dzie­lo­ny na se­kwen­cje. Dzię­ki temu ła­twiej od­naj­dziesz in­te­re­su­ją­cą Cię in­for­ma­cję. Fil­my mo­żesz od­twa­rzać bez­po­śred­nio z kar­ty lub po­brać w for­mie pli­ków. Zbyt ma­ło miej­sca na kar­cie lub dys­ku? Ni­cze­go nie mu­sisz kon­tro­lo­wać! Po za­peł­nie­niu pa­mię­ci ka­me­ra usu­wa naj­star­sze pli­ki i nad­pi­su­je w ich miej­sce nowe.

Kamera z nagrywaniem w dzień i w nocy

Co się dzieje w nocy?

Kamera zapewnia bezpieczeństwo w dzień i w nocy.

Urzą­dze­nie wy­po­sa­żo­ne zo­sta­ło w 13 diod pod­czer­wie­ni, któ­re oświe­tla­ją obiekt nie­wi­docz­nym dla czło­wie­ka świa­tłem pod­czer­wo­nym. Dzię­ki ta­kie­mu roz­wią­za­niu moż­li­wy jest mo­ni­to­ring bez­prze­wo­do­wy w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści i to z wi­docz­no­ścią wy­no­szą­cą do 10 metrów.

Monitoring w nocy

Postaw na spokojny sen swoich bliskich!

Darmowy DDNS

Rodzaj sieci nie ma znaczenia

Łączysz się za pomocą lokalnej sieci? A może korzystasz z mobilnych rozwiązań?

Nie­za­leż­nie od tego, z usług ja­kie­go do­staw­cy in­ter­ne­tu ko­rzy­stasz, przy za­ku­pie ka­me­ry IP WiFi otrzy­mu­jesz ad­res DDNS i iden­ty­fi­ka­tor P2P. Ten pierw­szy to świet­ne roz­wią­za­nie, gdy urzą­dze­nie bę­dzie łą­czyć się za po­mo­cą zmien­ne­go IP (w sie­ciach Neo­stra­da, UPC, Mul­ti­me­dia, Ne­tia). Iden­ty­fi­ka­tor przy­da się wów­czas, gdy użyt­ku­jesz lo­kal­ną sieć lub łą­czysz się z in­ter­ne­tem za po­mo­cą te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go. Za jego po­mo­cą w szyb­ki spo­sób za­in­sta­lu­jesz ka­me­rę i bę­dziesz mógł prze­glą­dać ob­raz z do­wol­ne­go miej­sca na ziemi.

Bezpieczny monitoring

Kontroluj dostęp

Kto będzie mógł zmieniać ustawienia, a kto tylko podglądać obraz?

Urzą­dze­nie wy­po­sa­żo­no w trzy po­zio­my do­stę­pu z róż­ny­mi upraw­nie­nia­mi. Go­ście ma­ją moż­li­wość tyl­ko pod­glą­du ob­ra­zu, ope­ra­tor mo­że zmie­niać pa­ra­me­try ob­ra­zu, a ad­mi­ni­stra­tor w peł­ni za­rzą­dzać ka­me­rą. Do­dat­ko­wo do­stęp do ob­ra­zu i pul­pi­tu jest chro­nio­ny ha­słem, dzię­ki cze­mu nie­po­żą­da­ne oso­by nie bę­dą mo­gły oglą­dać ob­ra­zu, ani zmie­niać ustawień.

Zestaw z kamerą IP

Co otrzymasz w zestawie?

W zestawie otrzymasz wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia kamery:

 • Kamera Wanscam JW0018
 • Zasilacz
 • Kabel sieciowy
 • Uchwyt montażowy
 • Oprogramowanie
 • Instrukcja obsługi

Pamiętaj o dodatkowych akcesoriach!

Galeria zdjęć kamery Wanscam JW0018

Zobacz więcej zdjęć produktu:

 
Cechy
 • Rozdzielczość obrazu 0.3 MPix (VGA)
 • Typ obudowy Inna
 • Zasięg IR do 9 m
 • Obsługa kart pamięci Tak
 • Rejestracja dźwięku Tak
 • Obiektyw Stałoogniskowy
 • Kamera obrotowa Tak
 • WiFi Tak
 • Zasilanie PoE Nie
 
Komentarze

Produkt jeszcze nie był komentowany przez klientów.

Napisz swoją recenzję

Wanscam JW0018 - obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi - micro SD - 13 LED IR - 300k CMOS
Wanscam JW0018 - obrotowa bezprzewodowa kamera IP WiFi - micro SD - 13 LED IR - 300k CMOS
 • żywe kolory dzięki filtrowi IR
 • przetwornik CMOS o rozdzielczości 640x480
 • kamera obrotowa - szeroki obszar obserwacji
 • kamera z rejestratorem - zapis na kartę micro SD do 32GB
 • monitoring z dźwiękiem - kamera z mikrofonem i głośnikiem
 • kamera z nagrywaniem w dzień i w nocy - 13 diod podczerwieni
 • czujnik ruchu - nagrywanie po detekcji i powiadomienie na e-mail

Napisz swoją recenzję

Akcesoria

Inne produkty w tej samej kategorii

Inni kupili również